top of page

ТалархалАрилждаг хадгаламж, итгэлцлийн бүтээгдэхүүнүүдийг мөнгөний захад шинээр нэвтрүүлэхэд дэмжин ажилласан байгууллагууддаа ТАЛАРХАЛ илэрхийлье!

Санхүүгийн Зохицуулах Хороо нь Сэндбоксын зөвлөл, түүний ажлын албаны дэмжлэгээр зохицуулалтын орчин бүрдүүлж өгсөн.

MonCertf LLC - First Mongolian International Certification Organization нь мэдээллийн аюулгүй байдлын ISO:27001 стандартыг нэвтрүүлэхэд хамтран ажилласан.

Hipay нь мэдээлэл технологийн цогц үйлчилгээ үзүүлж хамтран ажилласан.

MDS KhanLex LLP I Өмгөөллийн "ЭмДиЭс ХаанЛекс" ХХН нь хууль, эрх зүйн харилцааны зөвлөгөө мэдээллээр ханган ажилласан.

Monpep нь Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийг хэрэгжүүлэн ажиллахад хамтран ажиллалаа.

15 views0 comments
bottom of page