top of page

Мэдээ мэдээлэл

Хадгаламжийн сертификат нь банкны хугацаатай хадгаламжийн нэгэн адил хүүгийн орлого олох боломжтой боловч сертификат эзэмшигчид гэнэтийн мөнгөний хэрэгцээ гарсан тохиолдолд хугацааг дуусахаас өмнө эзэмшсэн хугацааны хүүгээ бүрэн авч бусдад худалдаж, мөнгөжүүлэх боломжтой юм.

Энгийн хадгаламжтай харьцуулахад хадгаламжийн сертификатыг худалдахдаа  үнийг өсгөж, хямдруулж арилжих боломжтой тул сертификат эзэмшигч нь хүүгийн орлогоос гадна давхар арилжааны ашиг олж болдог, ОУ-ын мөнгөний зах зээлд хамгийн түгээмэл арилжаалагддаг хөрвөх чадвар сайтай бүтээгдэхүүн юм.

bottom of page