top of page

Эх үүсвэрийн хэрэгцээтэй ББСБ, мөнгөн хөрөнгийн чөлөөт эх үүсвэртэй ББСБ-д репо нөхцөлөөр хэвийн зээлийн багцаа худалдах, буцаан худалдан авах Репо зээлийн арилжааны үйл ажиллагааг Мони Маркет цахим платформоор дамжуулан зохион байгуулж байна.

 

Олон улсад түгээмэл ашиглагддаг Репо санхүүжилтийн нөхцөлийг ашигласнаар ББСБ хоорондын цоо шинэ мөнгөний захын үйл ажиллагааг нэвтрүүлсэн анхны цахим платформ болж, зах зээлийн зарчмаар санхүүгийн үүсмэл хэрэгсэл арилжаалагдаж эхэлснээрээ чухал ач холбогдолтой.

Арилждаг хадгаламж

/Хадгаламжийн сертификат/

гэж юу вэ?

Репо зээл гэж юу вэ?

bottom of page