top of page

Итгэлцлийн үйлчилгээ гэдэг нь итгэлцэлийн гэрээний үндсэн дээр тодорхой хугацаа, болон хүүтэйгээр /үр шим хүртэх зорилгоор/ шилжүүлсэн харилцагчийн мөнгөн хөрөнгийг ББСБ нь харилцагчийн өмнөөс эрсдэлийг тооцож, найдвартай байдлыг харгалзан зээл болон бусад төрлийн хөрөнгө оруулалтад байршуулж, өсгөх үйлчилгээ юм.

 

Өөрөөр хэлбэл ББСБ-уудын бусдаас татсан үүсвэр гэж ойлгож болох бөгөөд банкны хадгаламжаас өндөр үр шим хүртэх, мөнгөний зах зээлд арилжаалж болох бүтээгдэхүүн юм.

Арилждаг хадгаламж

/Хадгаламжийн сертификат/

гэж юу вэ?

Итгэлцэлийн үйлчилгээ

гэж юу вэ?

bottom of page