top of page

Хадгаламжийн сертификат

Хадгаламжийн сертификат нь банкны хугацаатай хадгаламжийн нэгэн адил хүүгийн орлого олох боломжтой боловч сертификат эзэмшигчид гэнэтийн мөнгөний хэрэгцээ гарсан тохиолдолд хугацааг дуусахаас өмнө эзэмшсэн хугацааны хүүгээ бүрэн авч бусдад худалдаж, мөнгөжүүлэх боломжтой юм.

Энгийн хадгаламжтай харьцуулахад хадгаламжийн сертификатыг худалдахдаа  үнийг өсгөж, хямдруулж арилжих боломжтой тул сертификат эзэмшигч нь хүүгийн орлогоос гадна давхар арилжааны ашиг олж болдог, ОУ-ын мөнгөний зах зээлд хамгийн түгээмэл арилжаалагддаг хөрвөх чадвар сайтай бүтээгдэхүүн юм.

Харилцагчийн

гарын авлага.

Арилждаг хадгаламж

Харилцагчийн анкет

татах.

Зээлдэгч/зээлдүүлэгч болох эсэх
Зээлдэгч
Зээлдүүлэгч

Зээлдэгчид тавигдах шаардлага:

  • Санхүүгийн зохицуулах хорооны тусгай зөвшөөрлийн дагуу 3 болон түүнээс дээш жил хэвийн үйл ажиллагаа эрхэлсэн байх.

  • Зохицуулагч байгууллагаас тавигдах зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлтүүдийг сүүлийн 1 жил хангаж ажилласан байх.

  • Сүүлийн 2 улирлын байдлаар анхаарал хандуулах болон чанаргүй ангилалтай зээл нь нийт зээлийн багцыг 10%-иас хэтрэхгүй байх

  • Тухайн хүсэлт гаргагчийн хувьд Монголбанкны Зээлийн мэдээллийн сангийн лавлагаагаар анхаарал