top of page

“Ашид капитал ББСБ” ХХК Мастер гэрээ байгууллаа.


“Ашид капитал ББСБ” ХХК буюу Simple Итгэлцлийн үйлчилгээ зуучлах, Итгэл хүлээлгэгчийн хамтран ажиллах мастер гэрээ байгууллаа.

5 views0 comments
bottom of page