top of page

Money

Market

Fund

Мөнгөний зах гэж юу вэ?

Мөнгөний зах гэдэг нь нэг жилээс богино хугацаатай, хөрвөх чадвар өндөртэй санхүүгийн өр, зээлийн бүтээгдэхүүнүүд арлжаалагддаг зах зээл юм. Уга зах зээлд бидний сайн мэддэгээр Засгийн газар, Төв банкны богино хугацаатай үнэт цааснууд, компанийн өрийн бичиг, банкны хадгаламжийн сертификатууд буюу төлбөрийн чадвар хамгийн өндөр санхүүгийн бүтээгдэхүүнүүд арилжаалагддаг байна.

Мони маркетын давуу талууд

Мөнгөний захыг хамтдаа хөгжүүлэх

Хэвийн зээлээр баталгаажсан

Богино хугацааны хэрэгцээгээ хангах

Богино хугацааны хөрөнгөө удирдах

Үнэт зүйл

Аюулгүй байдал

Таны мэдээллийн аюулгүй байдал

Инноваци

Орчин үеийн шийдлээр хийгдсэн.

Цаг хугацаа

Хамгийн түргэн хугацаанд хамгийн хялбараар богнино хугацааны мөнгөний хэрэгцээгээ хангахад тусалсан.

Хэрэглэгч

Мөнгөний зах нь хэрэглэгчдэд хамгийн хялбар байхаар зориулагдаж бүтээгдсэн.

bottom of page